Codul etic al ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

CAPITOL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 Prezentul cod etic se aplică ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI și organizatiilor membre.

Art.2 Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită profesională aplicabile în relaţia cu beneficiarii și partenerii organizației.

Art.3 Codul etic se bazează pe un set de valori și norme etice fundamentale și se referă la relaţiile între: personalul angajat, personal si beneficiari, precum și personal și reprezentanţii altor instituţii și ai societăţii civile.

Art.4 Scopul codului etic este:

a) de a identifica valorile morale fundamentale care stau la baza misiunii organizației;

b) de a stabili normele generale de conduită în desfășurarea activităţii organizației;

c) de a stabili un set de responsabilităţi în desfășurarea activităţii organizației;

d) de a fi folosit ca un instrument în rezolvarea conflictelor de natură etică.


CAPITOLUL II

VALORI ȘI PRINCIPII ETICE APLICATE ÎN CADRUL FURNIZĂRII SERVICIILOR SOCIALE, SOCIO – MEDICALE, etc.

Art.5 Valorile și principiile etice care stau la baza prezentului cod etic:

A. Valori:

(1) Egalitatea de șanse

Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale, sociomedicale oferite de organizație și de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.

(2) Libertatea de alegere

Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale sociale.

(3) Transparenţă și participarea în acordarea serviciilor sociale

Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale și legale de asistenţă socială, socio-medicală, precum si posibilitatea de alegere a serviciilor sociale care corespund nevoilor sale personale. Potenţialii beneficiari sunt încurajaţi și sprijiniţi pentru a fi parte integrată în planificarea și furnizarea serviciilor oferite de organizație.

(4) Confidenţialitatea

Asociația ia măsurile necesare și rezonabile, astfel încât informaţiile care privesc beneficiarul să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul persoanei în cauză.

(5) Demnitatea umană

Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalităţii. Toţi beneficiarii sunt trataţi cu demnitate cu privire la modul lor de viaţă, cultură, credinţele și valorile personale.

B. Principii:

(1) Universalitate

Fiecare membru al organizației are dreptul să acceseze serviciile oferite.

(2) Obiectivitate și imparţialitate

În acordarea serviciilor se va păstra o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

(3) Eficienţă și eficacitate

În acordarea serviciilor se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei de criză în care se găseste solicitantul, păstrându-se următoarele caracteristici: calitative, cantitativ adecvate și pe o perioadă de timp adecvată.

(4) Abordarea integrată în furnizarea de servicii sociale/ socio-medicale

Acordarea de servicii sociale se va baza pe o evaluare completă si complexă (unde este cazul) a nevoilor solicitanţilor și intervenţia asupra tuturor aspectelor problemei de rezolvat.

(5) Proximitate în furnizarea de servicii sociale

Serviciile sociale/socio-medicale acordate vor fi adaptate nevoilor membrilor comunităţii și la îndemâna acestora.

(6) Cooperare și parteneriat

Serviciile sociale/socio-medicale se acordă în parteneriat și cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va recomanda transferul beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale (primare sau specializate).

(7) Orientarea pe rezultate

Organizatia are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite.

(8) Îmbunătăţirea continuă a calităţii

Asociația se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale și pe eficientizarea resurselor disponibile.


CAPITOLUL III

RELAŢII CARACTERISTICE ACORDĂRII SERVICIILOR SOCIALE

Art.6 Relaţiile abordate prin prezentul cod sunt cele privind:

(1) Relaţia beneficiar – personal angajat/voluntar are următoarele caracteristici:

     a) corectă;

     b) completă;

     c) adaptată;

     d) operativă;

     e) competentă;

     f) contractuală;

     g) bazată pe nevoile și dorinţele beneficiarului;

     h) neutră/imparţială;

     i) participativă;

     j) confidenţială.

(2) Relaţia dintre colegi are următoarele caracteristici:

     a) cooperare;

     b) susţinere reciprocă;

     c) respect reciproc;

     d) folosirea unui limbaj adecvat si decent;

     e) sinceritate si corectitudine;

     f) deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate si flexibilitate;

     g) comportament competitiv loial;

     h) atitudine conciliantă.

(3) Relaţia între angajaţi/voluntari și reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile are următoarele caracteristici:

     a) loialitate faţă de organizație;

     b) confidenţialitate;

     c) evitarea folosirii imaginii organizației în interes personal;

     d) evitarea denigrării organizației sau colegilor;

     e) promovarea imaginii organizației în sens pozitiv și corect;

     f) corectitudine;

     g) respect și atitudine conciliantă.


CAPITOLUL IV

NORME GENERALE DE CONDUITĂ ÎN ACORDAREA SERVICIILOR SOCIALE

Art.7 În relaţia beneficiar – personal angajat/voluntar se vor aborda următoarele norme generale de conduită:

     a) personalul trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere profesional;

     b) angajaţii/voluntarii își vor adapta limbajul profesional la capacităţile de înţelegere și caracteristicile beneficiarului;

     c) angajaţii vor furniza informaţii obiective, centrate pe problema clientului și vor comunica ceea ce beneficiarul trebuie să știe, nu cu ceea ce ar dori să audă;

     d) în vederea abordării comprehensive a problemei, personalul își va construi relaţii cu profesioniști din diverse domenii de activitate;

     e) personalul va prezenta beneficiarului toate avantajele și dezavantajele opţiunilor posibile;

     f) serviciile trebuie să fie adaptate în funcţie de nevoile beneficiarului;

     g) serviciile se vor realiza de către mai mulţi profesioniști, în funcţie de competenţele acestora și nevoile clienţilor;

     h) între părţi se va încheia un contract în care sunt specificate drepturile și obligaţiile acestora precum și sancţiunile în cazul nerespectării contractului;

     i) personalul asociației trebuie să facă o analiză corectă, obiectivă a nevoilor și problemelor beneficiarului;

     j) echipa multidisciplinară va alege strategia și metodele adecvate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă beneficiarul;

     k) angajaţii nu vor face discriminări pe bază de: sex, religie, rasă, etnie, apartenenţă profesională, orientare politică sau sexuală și venituri;

     l) angajaţii vor evita transpunerea în starea emoţională a beneficiarului;

     m) angajaţii nu se vor implica în relaţii sentimentale cu clienţii;

     n) angajaţii/voluntarii nu vor folosi informaţiile obţinute în timpul consilierii în scop personal;

     o) angajaţii/voluntarii nu vor influenţa beneficiarul în orientarea politică, religioasă, sexuală sau de altă natură;

     p) beneficiarul are dreptul la autodeterminare prin alegerea modalităţii de acţiune dorite, în urma prezentării opţiunilor de către personalul organizației;

     q) angajaţii/voluntarii nu vor impune o decizie luată de către ei beneficiarului;

     r) angajaţii/voluntarii vor pune interesul beneficiarilor mai presus de interesul lor;

     s) angajaţii/voluntarii implică beneficiarii si partenerii în întreg procesul de organizare și dezvoltare a serviciilor sociale furnizate;

     t) beneficiarii și personalul sunt informaţi constant asupra procedurilor de participare a beneficiarilor în cadrul furnizării de servicii.

Art.8 În relaţia dintre colegi se vor aborda următoarele norme generale de conduită:

(1) Între colegi trebuie să existe o relaţie de cooperare și susţinere reciprocă:

     a) organizația are scopuri și obiective comune la realizarea cărora contribuie tot personalul angajat/voluntar;

     b) mobilizarea și implicarea tuturor angajaţilor sau voluntarilor în vederea realizării obiectivelor organizației;

     c) în cadrul serviciilor furnizate se pune accent pe o viziune multidisciplinară, fiind necesară o permanentă comunicare și un transfer de date între colegi;

     d) colegii vor depune eforturi comune pentru realizarea unei comunicări eficiente prin transferul de informaţii, implicarea în identificarea și soluţionarea problemelor.

(2) Relaţia între colegi se va baza pe respect reciproc:

     a) nemulţumirile apărute între colegi vor fi exprimate direct și imediat;

     b) fiecare dintre colegi are dreptul de a-i fi respectată opinia;

     c) în cazul unui conflict fiecare are dreptul să-și expună și să-și susţină punctul de vedere;

     d) conflictele personale nu vor afecta relaţiile de colegialitate și profesionale.

(3) În relaţiile dintre colegi se va folosi un limbaj adecvat și decent:

     a) se va evita utilizarea injuriilor, cuvintelor calomnioase, expresiilor tendenţioase și vulgare, precum și a gesturilor inadecvate în relaţiile de colegialitate sau în faţa clienţilor.

(4) Sinceritate și corectitudine:

     a) se va evita denigrarea și calomnierea cu bună stiinţă a colegilor;

     b) se va evita dezvăluirea unor aspecte din viaţa privată/personală a colegilor care ar putea prejudicia imaginea acestora;

     c) opiniile exprimate vor fi conforme cu realitatea.

(5) Deschidere la sugestiile colegilor, maleabilitate, flexibilitate și atitudine conciliantă:

     a) colegii vor ţine cont de limitele profesionale ale fiecăruia și vor lua în considerare opiniile celorlalţi profesionisti;

     b) deciziile se iau prin consens;

     c) se vor depune eforturi pentru evitarea conflictelor în relaţiile de serviciu;

     d) în cazul unui conflict va exista o a treia persoană care va media conflictul, fie aleasă de cele două părţi, fie superiorul ierarhic;

     e) se va cultiva spiritul de echipă printr-o bună comunicare, împărtășirea de experienţă și respect.

(6) Comportament competitiv loial:

a) în activitatea desfăsurată colegii se vor baza pe promovarea propriilor calităţi și merite profesionale și nu pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

Art.9 În relaţia angajat/voluntar – reprezentanţi ai altor instituţii și ai societăţii civile se vor respecta următoarele norme generale de conduită:

(1) Loialitatea faţă de organizatie prin:

     a) obligaţia angajaţilor/voluntarilor de a apăra prestigiul organizatiei;

     b) abţinerea de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor organizației;

     c) interzicerea oricăror aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile în care organizația are calitatea de parte.

(2) Confidenţialitate:

     a) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea unor informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;

     b) angajaţilor le este interzisă dezvăluirea informaţiilor la care au acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile organizației sau ale unor colegi, precum și ale persoanelor fizice sau juridice;

     c) informaţiile cu privire la datele personale vor fi dezvăluite numai cu acordul persoanelor în cauză.

(3) Evitarea folosirii imaginii organizației în interes personal:

     a) angajaţii sau voluntarii nu vor folosi imaginea asociației în scopul obţinerii unor avantaje materiale sau de altă natură;

     b) în cazul participării la activităţi sau dezbateri publice, ca reprezentanţi ai organizatiei, angajaţii vor face cunoscut acest lucru si vor respecta limitele recomandărilor primite din partea organizatiei.

(4) Evitarea denigrării asociației sau colegilor și promovarea unei imagini pozitive și corecte a organizației:

     a) angajaţii vor evita exprimarea publică a unor aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu politicile, strategiile, proiectele și activitatea desfășurată la nivelul organizației.

(6) Corectitudine:

     a) în reprezentarea organizației în faţa altor persoane și instituţii angajaţii/ voluntarii vor fi de bună credinţă, contribuind la realizarea scopurilor și obiectivelor organizației.

(7) Respect și atitudine conciliantă:

     a) angajaţii vor respecta libertatea opiniilor și nu se vor lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate;

     b) angajaţii vor evita pe cât posibil declanșarea unor conflicte în relaţia cu reprezentanţi ai altor instituţii sau ai societăţii civile;

     c) în cazul apariţiei unor conflicte inevitabile se vor depune toate eforturile pentru rezolvarea lor pe cale amiabilă, inclusiv prin mediere.


CAPITOLUL V

COLABORAREA CU INDUSTRIA FARMACEUTICA

Pentru a asigura desfășurarea relaţiilor dintre industria farmaceutică și organizaţiile de pacienţi într-o manieră etică si transparentă, EFPIA a adoptat Codul de Practică al EFPIA privind relaţiile dintre industria farmaceutică și organizaţiile de pacienţi. Deoarece de la 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a Uniunii Europene și pentru a aplica aceleași standarde etice ridicate în relaţiile cu organizaţiile de pacienţi, considerăm că este obligatoriu ca și în România să se pună în practică norme de conduită similar cu cel aplicat în ţările UE. Ca atare, codul de Practică al organizației noastre în relaţia cu industria farmaceutică va reprezenta referinţa după care se va aprecia dacă practicile în colaborarea cu organizaţiile de pacienţi se conformează sau nu standardelor etice acceptabile.

Acest Cod se bazează pe următoarele principii pe care EFPIA, împreună cu organizaţiile paneuropene de pacienţi, le-au actualizat în Septembrie 2006, principii pe care ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI le are incluse și le respectă în CODUL ETIC AL ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI :

Art.10 Organizația noastră se va asigura că îi este respectată independenţa, din punctul de vedere al opţiunilor politice, al politicilor si al activităţilor organizate.

Art.11 Toate parteneriatele dintre organizaţia de pacienţi și industria farmaceutică se vor baza pe respect reciproc, deciziile fiecărui partener având valoare egală.

Art.12 Industria farmaceutică nu va solicita, iar organizaţia nu își va asuma promovarea unui anumit medicament care se eliberează numai pe bază de prescripţie medicală.

Art.13 Obiectivele si domeniul oricărui parteneriat vor fi transparente. Sprijinul financiar si nefinanciar oferit de industria farmaceutică va fi făcut întotdeauna cunoscut în mod clar.

Art.14 Industria farmaceutică acceptă finanţarea pe scară largă a organizaţiei de pacienţi din surse multiple.

Art.15 Finanțarea din partea companiilor farmaceutice pentru costurile de funcționare ale organizației de pacienți trebuie să fie întotdeauna necondiționată. Pentru evitarea conflictului de interese și pentru garantarea independenței aceste fonduri trebuie diversificate din cât mai multe surse și echilibrate cât de mult posibil.

Art.16 Asociația aplică legislaţia UE şi legislaţia naţională relevantă, precum şi codurile de practică care interzic publicitatea medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală către publicul larg.

Art. 17 Sprijinirea asociației de pacienţi poate fi reprezentată de finanțare generală (acoperirea costurilor operaționale zilnice ale organizaţiei) sau finanțarea de proiecte (destinată specific unui proiect sau unei serii de proiecte aflate în obiectivul organizaţiei) sau servicii contractate / costuri de servicii legate de oferirea de resurse / timp de către asociația de pacienţi sau reprezentanții acesteia companiilor farmaceutice (eveniment de presa, advisory board).

Art. 18 Atunci când companiile farmaceutice oferă asociației sprijin, financiar sau nefinanciar, direct sau indirect, aceasta trebuie să se realizeze în baza unui contract sau acord scris.

Art. 19 Contractele pentru prestarea de servicii de către organizația de pacienţi în favoarea companiilor farmaceutice sunt premise numai dacă serviciile respective sunt necesare pentru susținerea îngrijirii sănătății sau în scop de cercetare.

Art. 20 Companiile farmaceutice nu trebuie să influenţeze textul materialelor organizaței pe care o sponsorizează într-o manieră favorabilă propriilor interese comerciale.

Art. 21 Toate formele de ospitalitate oferite de industria farmaceutică asociației de pacienţi şi membrilor acestora vor fi rezonabile ca nivel şi subordonate scopului principal al evenimentului, fie că evenimentul este organizat de asociația de pacienţi, fie de industria farmaceutică.

Art. 22 Evenimentele sponsorizate sau organizate de o companie sau în numele acesteia, trebuie să se desfășoare într-o locație corespunzătoare, care să fie în concordanță cu scopul principal al evenimentului, evitându-le pe cele „renumite” pentru facilitățile lor de divertisment sau pe cele „extravagante”.

Art. 23 Ospitalitatea în legătură cu aceste evenimente se va limita la deplasare, mese, cazare şi plata taxelor de înregistrare a participării.

Art. 24 Utilizarea publică a elementarelor de identitate vizuală ale asociației de pacienți de către o companie farmaceutică, necesită primirea unei permisiuni scrise din partea organizaţiei noastre. Regula este valabilă și în cazul companiilor, logo-ul sau alte elemente de identitate vizuală putând fi folosite de către ASOCIAȚIA SUFLETUL LALELELOR doar cu acordul scris al reprezentanților companiei.

DISPOZIŢII FINALE

Art.25 Pentru informarea beneficiarilor se va afișa prezentul cod etic într-un loc vizibil si va fi făcut cunoscut celor interesaţi prin diverse mijloace de informare.

Art.26 Prezentul cod intră în vigoare la data de 14.12.2017.


NOTĂ: 

Companiile din industria farmaceutică pot sprijini asociațiile de pacienţi atât financiar, cât și nefinanciar:

Sprijin financiar direct - plata făcută direct de o companie farmaceutica către o organizaţie de pacienţi

Sprijin financiar indirect - plata făcută de un terț / furnizor în numele unei companii farmaceutice către o organizaţie de pacienţi.

Sprijin nefinanciar direct - acordarea de bunuri şi/sau sprijin științific/educativ periodic de către companii farmaceutice / voluntari din companii farmaceutice, către asociații de pacienţi

Sprijin nefinanciar indirect - servicii, bunuri acordate de un terț / furnizor către organizaţii de pacienţi în numele unei companii farmaceutice sau donarea de timp al unei agenții de relații publice (de către o agenție publică), în favoarea unei asociații de pacienţi.

Publicarea sprijinului se va face de către Asociație anual, şi va conține suficiente detalii pentru o înţelegere deplină din partea publicului larg.