ASOCIAȚIA BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” VĂ INFORMEAZĂ DESPRE:

POLITICĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATEA ACESTORA

Cine prelucrează date cu caracter personal

Stimate beneficiar al serviciilor ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI!

Siguranța datelor tale personale este foarte importantă pentru organizația noastră!

Te informăm că respectăm Regulamentul UE pentru Protecția Datelor și că datele tale sunt în siguranță la ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI, organizație nonguvernamentală, non-profit care este dedicată sprijinirii persoanelor suferinde de boli neurologice degenerative, cu adresa în strada Avram Iancu, numărul 7, bloc 19, etaj II, apartament 12, localitatea Săveni, județul Botoșani, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 6/28.11.2017.

ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI își ia angajamentul de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea tuturor reglementărilor în vigoare la nivel național și european.

Datele care vor fi prelucrate

Vom prelucra următoarele categorii de date personale:

Pentru noi este important să:

Aceste informații ți se oferă în momentul în care devii beneficiar al serviciilor noastre.

Scopurile și temeiurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal

Datele personale ale beneficiarilor care au nevoie de produse sau servicii furnizate gratuit de asociație, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii unui contract sau executării unui contract, precum și pentru livrarea produselor.

Datele speciale, precum cele privitoare la starea de sănătate și imagini foto/video vor fi prelucrate în baza consimțământului beneficiarului. Consimțământul dumneavoastră privitor la datele legate de starea de sănătate este necesar pentru a putea beneficia de dispozitive de mobilitate, primite cu titlu gratuit de asociație de la sponsori și organizații caritabile cărora trebuie să le demonstrăm modul în care am folosit aceste bunuri.

Datele personale ale beneficiarilor care au nevoie de donații bănești din partea asociație, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal vor fi colectate și prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii procedurilor de donații, precum și pentru livrarea produselor.

Datele personale ale beneficiarilor, cum ar fi numele, adresa, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal, datele speciale, precum cele privitoare la starea de sănătate și imagini foto/video vor fi colectate și  prelucrate în baza consimțământului beneficiarului. Aceste date sunt necesare pentru: baza de date personală a asociației, creată în vederea realizării de; statistici naționale și modiale referitoare la boli neurologice degenerative; conducerea unor studii cu caracter medical și sociale pentru bolnavii cu boli neurologice degenerative; implementarea unor proiecte și programe naționale.

Consimțământul dumneavoastră privitor la imagini foto-video ne este util pentru propriile activități de publicitate, la întocmirea rapoartelor anuale și este posibilă postarea acestor imagini în social media sau pe site-ul web al asociației. Consimțământul pentru folosirea imaginilor poate fi retras oricând.

Datele dumneavoastră de contact, cum ar fi, număr de telefon, adresă de email, vor fi prelucrate în vederea livrării produselor sau prestării serviciilor, fie pentru a verifica satisfacția dumneavoastră în vederea îmbunătățirii calității serviciilor asociației sau pentru a vă informa asupra activităților și acțiunilor întreprinse de asociație. În oricare dintre cazurile de mai sus, vă vom solicita anterior consimțământul pentru fiecare dintre aceste scopuri, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

De asemenea, datele personale ale susținătorilor ASOCIAȚIEI BOLNAVILOR DE PARKINSON ȘI A ALTOR AFECȚIUNI NEUROLOGICE DEGENERATIVE „SUFLETUL LALELELOR” DIN JUDEȚUL BOTOȘANI (donatori, participanți la evenimente etc.), cum ar fi nume, prenume, adresă de email și telefon, imagini foto/video vor fi prelucrate în vederea informării acestora despre activitățile și acțiunile întreprinse de asociație, prin trimiterea de buletine informative, invitații și mesaje personalizate. Și în aceste cazuri vă vom solicita anterior consimțământul, iar acesta va putea fi retras oricând, ulterior.

Datele cu caracter personal de natură medicală: documente justificative medicale, certificate, scrisori medicale, testări genetice, vor fi păstrate de noi timp de 20 ani, începând cu data înscrierii în evidențele asociației, urmând ca la expirarea termenului să se ceara un nou acord din partea membrilor. Persoanele interesate pot solicita oricând ștergerea datelor din evidențele asociației. Datele vor fi șterse în termen de 30 de zile de la data retragerii consimțământului

Datele dumneavoastră personale cuprinse în documente justificative vor fi păstrate de noi timp de 10 ani, începând cu data încheierii exercițiului financiar (anului) în care au fost colectate. Prin documente justificative se înțelege: contracte și acte de donație, deconturi, contracte de prestări servicii sociale și altele asemenea.

Imaginile foto/video vor fi șterse din evidențele asociației în termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii relațiilor contractuale, sau de la data retragerii consimțământului, după caz.

Datele de contact (adresă de email, număr de telefon) vor fi șterse în termen de maximum 30 de zile de la data la care relațiile contractuale s-au încheiat sau de la data retragerii consimțământului.

Orice alte date personale pe care le colectăm de la dumneavoastră vor fi păstrate atât timp cât este necesar realizarea scopului pentru care au fost colectate și vor fi șterse din evidențele noastre în maximum 30 de zile de la îndeplinirea acestui scop sau de la retragerea consimțământului, dacă este cazul.

Transferul datelor cu caracter personal către terțe părți

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de asociație pot fi transmise către terțe părți dacă aceasta este o obligație legală a asociației, ca urmare a solicitării persoanei vizate sau la solicitarea unui entități publice, în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice care îi revin prin lege.

Astfel, datele dmneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate și transmise de asociație către: Agențiile Județene și Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Autoritatea Națională pentru Calificări, inspectori ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală, organe ale poliției judiciare, instanțe judecătorești, executori judecătorești, precum și orice altă instituție sau autoritate publică ale cărei atribuții includ solicitarea și obținerea de documente ce conțin date cu caracter personal de la persoane juridice de drept privat.

De asemenea, în mod excepțional, datele personale ale beneficiarilor care primesc din partea asociației donații constând din dispozitive de mobilitate primite de asociație cu titlu gratuit din partea unor organizații caritabile, non-profit, vor putea fi transmise către aceste organizații, doar în baza consimțământului dumneavoastră.

Drepturile beneficiarilor și ale susținătorilor

În vederea respectării drepturilor dumneavoastră, vă informăm care sunt acestea și cum pot fi ele exercitate:

În vederea respectării acestor drepturi, precum și pentru orice solicitare legate de informații, de accesul la date, de rectificare sau ștergere a datelor vor putea fi exercitate prin una din următoarele variante: o adresă scrisă, înaintată către asociație, trimisă la adresa sediului social sau o cerere trimisă prin email către Responsabilul cu prelucrarea datelor.

Asociația va răspunde în termenul cel mai scurt, dar nu mai mult de 30 de zile, oricărei solicitări venite din partea unei persoane vizate.

Pentru orice nelămurire, solicitare sau reclamație referitoare la colectarea și folosirea datelor cu caracter personal, orice beneficiar, reprezentant legal al unui beneficiar ori orice altă persoană vizată se poate adresa Responsabilului cu protecția datelor, printr-un email, la adresa sufletullalelelor@gmail.com.

POLITICA GDPR COOKIES

POLITICA GDPR NEWSLETTER